_______________________________________
DESPRE NOI | Documente-materiale|EVENIMENTE-CONCURSURI| STRUCTURĂ ŞCOLARĂ | GALERIE FOTO | PROIECTE EUROPENE|CONSILIUL ELEVILOR
|Oferta educationala | Gradinita cu program prelungit nr.1 |CEAC
___________________________________________________________________________________

DIRECTORI
Nr.crt Nume si Prenume Functia Grad Didactic
1 RUSU MIHAELA CRISTINA DIRECTOR
I
2 LEZEU ALEXANDRU DIRECTOR ADJ
II

STRUCTURĂ REGULAMENTE 
PROGRAME  STRATEGII

Populaţia şcolară:
  - rata de promovabilitate –  100 %

 • - ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 310– 38.5 %
  • - frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare – 15 – 1,26 %
  • - promovabilitatea la Testele naţionale  – 100 %
  • - rata continuării studiilor – 100 %

Structura pe clase a unităţii de învăţământ:

NR. CLASE/NIVEL

din care

Cls preg

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

24

2

3

3

3

3

2

3

2

3

PERSONALUL ŞCOLII

În anul şcolar 2017/ 2018, situaţia resurselor umane este:

Număr de cadre didactice: 56
Încadrarea este realizată numai cu personal didactic calificat.
Corpul profesoral numără  46 cadre didactice titulare:

 • Preşcolar - 14
 • învăţământ primar –  15

Nr. cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică şi competiţională – 32– 42 %

 • învăţământ gimnazial –  27

Personal auxiliar didactic auxiliar :  10
Personal nedidactic:  21
Nivelul de formare profesională este ilustrat şi de gradele didactice obţinute de personalul şcolii:


Gradul I

Gradul II

Gradul definitiv

Debutanţi

47

5

5

2

 

 

 

 

Anul şcolar

Rezultate olimpiade şcolare

Participanţi faza judeţeană

Premii faza judeţeană

Participanţi faza
naţională

Premii faza
Naţională

2011/ 2012

13

6

3

1

2012/ 2013

15

3

0

0

2013/ 2014

13

9

0

0

2014/ 2015

12

8

3

1

2015/ 2016

16

9

2

1

2016/2017

14

4

0

0

 

 

 

 

 

 

Resurse materiale:

 1. Săli de clasă – 24
 2. Cabinete şi laboratoare – 4
 3. Cabinet de informatică
 4. Bibliotecă şcolară
 5. Cabinet medical
 6. Spaţii sanitare – 5
 7. Starea clădirilor – bună

Logistică şi material didactic:

Dotarea cu resurse educaţionale este bună, dar insuficientă.
Calculatoare + imprimantă – 30 + 7
Copiatoare: 2 - secretariat
Televizor color 2
Video - 1
Combină muzicală 2
Conectare Internet

 

Structura Gradinitelor

· Număr de elevi : 131
· Număr de clase : 9 
· Provenienţa elevilor : mediu urban  si rural

 

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

     A.Mediul de provenienţă al elevilor : familii cu nivel de şcolarizare mediu şi superior,  din mediul urban; în procent important, pensionari, cetăţeni fără ocupaţie sau plecaţi la muncă în străinătate. Municipiul Roman este zonă economică defavorizată.
          
B.Calitatea personalului didactic :

          Foştii sau actualii profesori sunt cunoscuţi şi recunoscuţi pentru performanţele elevilor pe care i-au îndrumat, pentru activitatea lor metodico-ştiinţifică, de formatori ori de manageri, pentru efortul creativ, concretizat în ghiduri şcolare, creaţie, traduceri, scrieri de specialitate ori beletristice.
          C.Relaţii interpersonale sunt, în general, bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. Vom reveni asupra acestui punct în paragraful referitor la Cultura organizaţională.
          D.Calitatea managementului şcolar
          Directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
          E.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
     1. Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : şanse egale, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de tradiţie, familie, copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, dorinţa de cultivare a imaginii şcolii în cadrul comunităţii.  Trebuie să recunoaştem că se întâlnesc, totuşi, cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie neprincipială, intelectualism, rutină, conservatorism şi automulţumire.
     2. Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară, care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice. Acesta se cere însă actualizat, în funcţie de contextul concret în care se desfăşoară activitatea unităţii de învăţământ – dispersia locaţiilor, orarul specific.
     3. În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Se mai semnalează, însă, situaţii conflictuale, generate de inconsecvenţă în aplicarea principiilor competitivităţii, impunându-se în acelaşi timp şi necesitatea unei mai strânse colaborări între echipele educaţionale.
     4.Directorii sunt deschişi dialogului şi ascultă sugestiile profesorilor, fac aprecieri frecvente, discrete şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.
     5. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
          F. ANALIZA  SWOT

     Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere :
Oferta curriculară
PUNCTE TARI
     Ø Oferta educaţională este caracterizată prin atractivitate.
     Ø Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc.).
PUNCTE SLABE
Organizarea defectuoasă a CDŞ :
     Ø legislativ/managerial – oferta şcolii nu satisface uneori nevoile tuturor elevilor;
     Ø administrativ – opţiunile se realizează în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei şi este uneori determinată de necesitatea rezolvării unor probleme de încadrare;
     Ø resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor; în unele cazuri, instabilitatea încadrării afectează continuitatea CDŞ.
OPORTUNITĂŢI
     Ø parteneriate educaţionale cu alte instituţii de învăţământ
AMENINŢĂRI
     Ø Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există încă riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în unitatea de învăţământ, mai ales la ciclul primar.
     Ø Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. Numărul calculatoarelor din şcoală este suficient, dar nu toţi profesorii au abilităţi de operare PC.
     Ø Comunicarea încă deficitară între şcoală, CCD şi Inspectoratul Şcolar poate afecta buna organizare a curriculumului şcolii.
Resurse umane
PUNCTE TARI

     Ø personal didactic calificat în proporţie de 100 %;
     Ø ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 50 %;
     Ø ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de 42  %;
     Ø relaţiile interpersonale (profesor - elev, conducere - subalterni, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
     Ø există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora;
     Ø ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor.
PUNCTE SLABE
     Ø slabă motivare, datorită salariilor mici;
     Ø slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe;
     Ø lipsa unui cabinet de consultanţă psihopedagogică în şcoală;
     Ø conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
     Ø reticenţa unor cadre didactice privind aspecte precum : organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.;
     Ø scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.);
OPORTUNITĂŢI
     Ø numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună;
     Ø varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi;
     Ø posibilităţile financiare extrabugetare şi parteneriale de stimulare, motivare a cadrelor didactice;
     Ø întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile).
AMENINŢĂRI
     · posibila diminuare a prestigiului instituţiei prin plecarea / pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan local;
     · parteneriate europene, proiecte cu finanţare comunitară nerambursabilă
Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
     Ø starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
     Ø existenţa sălilor, cabinetelor funcţionale, a laboratorului informatizat;
     Ø şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare;
     Ø şcoala are bibliotecă;
PUNCTE SLABE
     Ø lipsa unui cabinet modern utilat dedicat studiilor europene,promovarii educatiei interculturale si a educatiei pentru cetatenie in contextul in care scoala este deja implicata si vizeaza si pe viitor implicarea in parteneriate europene de tip Comenius; 
     Ø fondul de carte al bibliotecii nu este suficient reactualizat;
     Ø materialul didactic este insuficient şi depăşit la unele discipline;
     Ø lipsa softului educaţional la anumite discipline;
     Ø nu există sală de sport;
     Ø  fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor instrumente, echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare;
OPORTUNITĂŢI
     Ø descentralizare şi autonomie instituţională;
     Ø parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme;
AMENINŢĂRI
     Ø administrarea restrictivă a resurselor materiale şi financiare existente;
     Ø degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;
     Ø conştiinţa morală a elevilor insuficient dezvoltată privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;
     Ø ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente.
Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
     Ø semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, cu reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai organizaţiilor cu profil educaţional preventiv;
     Ø în şcoală se desfăşoară programe de parteneriat educaţional european – Proiecte Comenius, în cadrul Programului SOCRATES;
     Ø întâlniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
     Ø dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi  se realizează şi prin intermediul activităţilor extracurriculare culturale şi artistice;
     Ø contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, concerte, dar şi vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
PUNCTE SLABE
     Ø există legături de parteneriat cu primăria, dar aceasta nu poate face faţă necesarului de cheltuieli pentru asigurarea calităţii actului educaţional;
     Ø slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;
     Ø puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică participarea activă şi reactivă a părinţilor;
OPORTUNITĂŢI
     disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii    (Primăria, ONG-uri, Biserica, Poliţia, Şcoala de Muzică, Casa de Cultură);
     cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi – profesori – elevi;
     interesul altor şcoli / instituţii pentru schimburi de experienţă;
AMENINŢĂRI
     nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară;
     instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;
     slaba informare privind specificul / inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere (incompatibilitate PHARE etc.);
     incapacitatea de cofinanţare a unor proiecte;

MISIUNEA ŞCOLII
Misiunea Şcolii Mihai Eminescu este furnizarea, în cadrul comunităţii şi în parteneriat cu aceasta, de servicii educaţionale de calitate, adecvate nevoilor observate la solicitanţi şi, prin asigurarea parcursului de dezvoltare a fiecărui elev, realizarea unui învăţământ individualizat, menit să permită formarea, în deplina siguranţă a persoanei, a unui adolescent competent şi responsabil, întreprinzător şi creativ, dornic să-şi desăvârşească formarea profesională, capabil să comunice şi să se integreze social, abil şi disponibil să înveţe pe tot parcursul vieţii, mobil şi conştient de apartenenţa sa la comunitate, în respect faţă de valorile democratice ale acesteia şi ale contextului integrativ european.

SCOPURILE (ŢINTELE) STRATEGICE 
      1. Dezvoltarea la elevi a competenţelor şi abilităţilor de comunicare socială şi antreprenoriat;

      2. Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de a proiecta şi realiza în echipă activităţi cu impact comunitar;

      3. Promovarea educaţiei interculturale, multiculturale şi a valorilor europene;
      4. Dezvoltarea parteneriatului cu instituţiile comunitare;
      5. Realizarea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru obţinerea statutului de „Şcoală Europeană”
OPŢIUNI STRATEGICE
Dezvoltarea curriculară
      Promovarea la toate disciplinele şi în CDŞ specific a relaţiilor deschise şi a tehnicilor de comunicare, negociere şi participare;       Adecvarea curriculară la solicitările comunităţii;
Dezvoltarea resurselor umane
     
Programe de formare a cadrelor didactice şi părinţilor pentru comunicare, negociere şi participare (inclusiv TIC);
      Formarea cadrelor didactice în managementul proiectelor (inclusiv TIC);
      Programe comune cu partenerii, de formare antreprenorială în domeniu; 
Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
      Aplicaţiile Comenius 1.1., 1.2. şi 2.2.C;
      Accesarea, în parteneriat cu Primăria, de fonduri structurale;
      Identificarea de resurse extrabugetare, pentru ameliorarea dotării cu soft educaţional şi furnituri, în vederea asigurării calităţii actului educaţional;
      Recondiţionarea şi/sau achiziţionarea de echipamente, furnituri specifice activităţii unităţii de învăţământ;
      Achiziţionarea de materiale şi soft educaţional, după o atentă examinare a pieţei, şi negocieri pentru obţinerea de facilităţi suplimentare;
      Achiziţionarea de materiale informative pentru realizarea punctelor de documentare, a bazelor de date
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Copyright 2012 - Scoala Mihai Eminescu Roman